Avui volem examinar els principals signes de puntuació en anglès i la manera com varia el seu ús en comparació amb el català o el castellà. Ah, però és que varia? Sí, varia. I a vegades molt. Tot i que la majoria de regles de puntuació són compartides, hi ha diferències, que en ocasions poden arribar a ser molt significatives. I encara que probablement mai no te les han ensenyat a classe, les divergències van més enllà del simple fet que en anglès les preguntes i les exclamacions en cap cas porten signe d’obertura.

Punt (full stop o period). De la mateixa manera que en castellà o català, el punt marca el final d’una oració i tampoc no es fa servir després d’una interrogació o exclamació.

Quan abreugem una paraula, també cal que fem servir el punt (per exemple, Incorporated és Inc., i according s’abreuja acc.), tret que la darrera lletra de l’abreviatura coincideixi amb la darrera lletra de la paraula sencera (Limited és Ltd). Tampoc no es fa servir el punt quan l’abreviatura es pronuncia com una paraula: UNESCO, WHO (OMS en castellà o català).

Quan escrivim xifres, per indicar els decimals en anglès hem de fer servir el punt en lloc de la coma.

La coma (comma). La coma es fa servir per indicar una pausa breu entre oracions, però l’anglès la fa servir de manera diferent al català o castellà en determinades situacions. Per exemple:

  • Quan fem una llista, fem servir les comes per separar-ne els diferents elements, però quan arribem als dos últims, obviem la coma i fem servir la conjunció copulativa and o la disjuntiva orPlease buy some water, milk, bread and butter. Fins aquí, tot és com en castellà o català, si no és que la persona que escriu ve dels Estats Units, ja que allà sí que es fa servir la coma per separar el penúltim element de la conjunció and o or: Please buy some water, milk, bread, and butter. Si hi ha risc d’ambigüitat, en anglès britànic també es fa servir coma davant de les conjuncions: We had soup, a salad, chicken, and pineapple (Vam menjar sopa, una amanida, pollastre i pinya) en lloc de We had soup, a salad, and chicken and pineapple (Vam menjar sopa, una amanida i pollastre amb pinya).
  • A diferència del castellà o el català, l’anglès no fa servir coma davant de but (I was supposed to attend the meeting but I didn’t go) ni de because. 
  • Com en català, també es fa servir la coma en la salutació d’una carta o d’un missatge de correu electrònic (Dear Marc,), cosa que no passa en castellà (Apreciado Marcos:).
  • La coma és molt important per evitar significats ambigus. Per exemple, no té res a veure escriure Let’s eat grandpa (Mengem-nos l’avi) amb Let’s eat, grandpa (Mengem, avi!). Volskwagen va treure partit d’aquesta peculiaritat en una de les seves darreres campanyes publicitàries.
  • Tal com comentàvem a l’apartat sobre el punt, quan es tracta de xifres, en anglès tot va al revés i la coma es fa servir per indicar els milers i no els decimals (€ 1,599 són mil cinc-cents noranta-nou euros).

Els dos punts (colon). Ja hem comentat que en anglès els dos punts no es fan servir darrere la salutació d’una carta. Així doncs, quan els hem d’utilitzar?

Tal com fem en castellà o català, en anglès també es fan servir els dos punts per introduir l’enumeració d’una llista, per exemple: We’ve got a lot to buy for tonight’s supper: salmon, dill, peppers, chips and some extra veggies. Passa el mateix a l’hora d’introduir una explicació (I’m going to leave: you are not doing what you said you would do and I’m not willing to wait any longer).

Els dos punts també es poden fer servir per introduir una citació, però d’aquest ús en parlarem quan fem referència a les cometes.

Punt i coma (semicolon). Aquest signe de puntuació indica la relació entre parts d’oracions compostes i el seu ús és gairebé idèntic al del català i castellà. Bàsicament s’utilitza per separar dues idees relacionades entre si (I think that’s a great suggestion; let’s hope our boss agrees with it too).

Quan enumerem una llista però els elements que la componen no són paraules individuals sinó oracions curtes, fem servir el punt i coma en lloc de la coma (My boss asked me to: make all the phone calls; get the expense report ready; prepare the sales pitch and give the presentation!)

Guió (dash). En anglès, el guió se sol fer servir per indicar la interrupció del discurs o l’omissió d’una paraula (en català o en castellà, ho expressaríem amb punts suspensius).

En general, el guió es fa servir per indicar una pausa que també s’hauria pogut marcar amb una coma, un punt i coma o els dos punts: I can’t wait for you to be ready – I’m running late! També, per afegir informació de la qual es podria prescindir: I got the conference room ready – in fact, he made me do it. 

Els dos guions s’utilitzen quan s’ofereix informació contrària o addicional (equivaldria a una versió més suau del parèntesi): My boss wanted me to do everything – including that phone call – and he wanted it done right away.

Cometes (quotes). Mentre que el castellà o el català les fan servir només en citacions, en anglès es fan servir tant per a citacions com per a diàlegs. A més a més, la puntuació en anglès se sol incloure dins de les cometes.

Cal introduir la citació amb dos punts o amb una coma? Com a norma general, quan la frase introductòria acaba amb un verb com ara say, think, believe, ponder, recall, question, ask o similars, es fa servir la coma (Thoreau states directly his purpose for going into the woods when he says, “I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life.”). Altrament, o si es tracta d’una frase llarga, es poden fer servir els dos punts (Thoreau states directly his purpose for going into the woods: “I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life.”).

En aquest vídeo podeu veure una explicació sobre les tres maneres d’introduir citacions en un text en anglès.

I finalment, una qüestió que segur que ja saps: els signes d’interrogació i d’exclamació (interrogation and exclamation marks). En aquest cas, no hi gaires novetats, tant la interrogació com l’exclamació només fan servir el signe de tancament: Are you okay? o We’re running late!

Aquest document és només una guia breu sobre les diferències de puntuació entre el castellà/català i l’anglès. Si vols ampliar la informació, trobaràs explicacions més detallades als enllaços següents: